Board logo

标题: 上砂庄氏迁江西七十年记 [打印本页]

作者: 62903    时间: 2012-6-21 10:49     标题: 上砂庄氏迁江西七十年记

上砂庄氏迁江西七十年记


时间:2012-05-23 15:13  散文作者: 妙手偶得    
-
 序:一九四三年春,因战乱与天灾,上砂庄氏先贤迁江西开基创业,至今已七十年矣,期间所经之千难万苦,非常人所能理解。作为后人,一刻不敢忘怀,遂作诗以记。
 
 癸未春深灾祸多,
 倭奴兴浪无奈何。
 天公无意睁睡眼,
 万寨千村鬼唱歌。
 上砂先贤深明义,
 携家带口把根挪。
 走出深山往北进,
 凄凄凉凉泪成河。
 三步一移回首望,
 云山雾海家在何?
 吉安吉水吉祥地,
 落家落户落根基。
 开荒垦壤造良田,
 割草搭棚自做窝。
 铁骨撑起新天地,
 柔情育得昆贤多。
 南风渐进春意暖,
 创业兴业普新歌。
 谈起当年心酸史,
 古稀阿公泪婆娑。
 幸喜如今枝叶茂,
 七秩光阴不蹉跎。
 更看鲲鹏九万里,
 搏击长天沧海阔!
 2012.5.14

未命名苛.jpg
2012-6-22 22:46
图片附件: 未命名苛.jpg (2012-6-22 22:46, 18.69 KB) / 下载次数 30
http://www.515421.com/bbs/attachment.php?aid=9304&k=bed4d468009ff94b8c7586755d485831&t=1585472771&sid=a3L0zq


欢迎光临 <上砂网>世界感知上砂的窗口,上砂迈向世界的平台! (http://www.515421.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2