Board logo

标题: 祖国在我心中-北京庄则栋书法习作展 [打印本页]

作者: 62903    时间: 2012-10-26 13:53     标题: 祖国在我心中-北京庄则栋书法习作展

祖国在我心中-北京庄则栋书法习作展(视频)
CCI00105a_副本.jpg
2012-10-26 13:51

CCI00106a_副本.jpg
2012-10-26 13:51

CCI00106b_副本.jpg
2012-10-26 13:51

CCI00105b_副本.jpg
2012-10-26 13:51

http://player.youku.com/player.php/sid/XNDY2NjA2MDA0/v.swf
请先点击播放...

图片附件: CCI00105a_副本.jpg (2012-10-26 13:51, 71.89 KB) / 下载次数 255
http://www.515421.com/bbs/attachment.php?aid=10285&k=c3299d83cb57d783f53b25665e3abee7&t=1573608805&sid=wLsQQY图片附件: CCI00105b_副本.jpg (2012-10-26 13:51, 85.3 KB) / 下载次数 224
http://www.515421.com/bbs/attachment.php?aid=10286&k=6f10cf6ef34451801cd0dbe1036af85d&t=1573608805&sid=wLsQQY图片附件: CCI00106a_副本.jpg (2012-10-26 13:51, 98.99 KB) / 下载次数 223
http://www.515421.com/bbs/attachment.php?aid=10287&k=0fadffcfb1d3449b443f0a569fc33235&t=1573608805&sid=wLsQQY图片附件: CCI00106b_副本.jpg (2012-10-26 13:51, 98.16 KB) / 下载次数 223
http://www.515421.com/bbs/attachment.php?aid=10288&k=cc31a71c277ca0da1cf7ab9203383d12&t=1573608805&sid=wLsQQY


欢迎光临 <上砂网>世界感知上砂的窗口,上砂迈向世界的平台! (http://www.515421.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2